ΣΚΟΠΟΣ

Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί:

α) να μετέχει σε Ενώσεις Συνεταιρισμών

β) να συμπράττει σε κοινές επιχειρήσεις με καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς οργανισμούς, με επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με συνεταιριστικές Οργανώσεις άλλων χωρών και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο της διακρατικής και διεπαγγελματικής συνεργασίας

γ) να συνιστά ή μετέχει σε εταιρείες του Εμπορικού Νόμου ή του Αστικού Κώδικα που έχουν αντικείμενο τους δραστηριότητα, που εμπίπτει στους Σκοπούς του Συνεταιρισμού

δ) να αναγνωρίζεται ως Ομάδα Παραγωγών