ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου

Στο κέντρο του Πυργετού υψώνεται περικαλλής ο ναός του Αγίου Γεωργίου. Είναι μοναδικός στην περιοχή, Ρουμανικού ρυθμού. Μοιάζει με τρίκλιτη Βασιλική, αλλά είναι εξαιρετικά μακρύς και στην ανατολή ΄χει τρεις κόγχες του ιερού βήματος και δύο άλλες, δεξιά και αριστερά.
Η παράδοση διασώζει ότι την Εκκλησία την έκανε ο Αλής Πασάς το 1799, συμπληρώνει ο Heuzey όταν ήταν κύριος της περιοχής, αλλά το 1856 (χρονολογία που την βλέπουμε μέχρι σήμερα) την ανακαίνισε ο Τούρκος επιστάτης του τσιφλικιού, άρχοντας Γιοβάννης.
Σε επικύρωση αυτών έφτασε την 1.7.1969 στην κοινότητα Πυργετού γράμμα από το Ρουμάνο καθηγητή κ. Άμικλαρ Βασιλείου, ο οποίος ζητάει πληροφορίες για τον Ιον Ιονέσκου.
Ο τελευταίος κατέφυγε μετά το 1848, εξόριστος στην Τουρκία και στη συνέχεια διατέλεσε για τέσσερα χρόνια (1853-57) διαχειριστής των 22 τσιφλικιών του Ρεσίτ Πασά και είχε έδρα στον Πυργετό.
Πρόκειται σίγουρα για τον ανακαινιστή της εκκλησίας (Ιονέσκου Γιοβάννης). Οι σχέσεις του με τους κατοίκους ήταν άριστες, όπως λέει ο κ. Βασιλείου και όπως η παράδοση το διασώζει. Εξάλλου η εκ θεμελίων ανέγερση της Εκκλησίας κάτι τέτοιο υποδηλώνει.
Η επιγραφή όμως που, κατά την άποψη πάντα του Ρουμάνου καθηγητή ήταν χαραγμένη στο νάρθηκα παλιά, σήμερα δεν υπάρχει.
Στην βορεινή πλευρά είναι εντοιχισμένες δύο πλάκες: μία επιγραφική και μία ανάγλυφη. Γι’ αυτές θα γίνει εκτενέστερος λόγος, όπως και για τις Βυζαντινές εικόνες που υπάρχουν στο “γυναίκειο” του Αγίου Γεωργίου.