ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Αγία Παρασκευή

Κτίσθηκε ξανά το 1981, στην ίδια θέση που υψωνόταν η παλιά, μισοκατεστραμμένη εκκλησία. Αξιόλογο είναι το σκαλιστό της τέμπλο με τις άτεχνες παραστάσεις ανθεμίων και διαφόρων μορφών. Στην ωραία πύλη, πάνω απ’ το βημόθυρο, υπάρχει η όχι ορθογραφημένη επιγραφή:
ΑΝΕΚΕΝΙΣΘΗΚΕ ΕΣΚΑΛΗCUΘΗ Ο ΤΕΜΠΛΟC ΑΙΑΥΛΟΣ; (εκ ΙΩΑΝΟΥ ΕΚ ΧΟΡΑC ΘΙ? ΝΑΙΟΥ (Αθηναίου, Θηβαίου) ACNG, 17S Έξω, στον τοίχο, δίπλα στην είσοδο υπάρχει η επιγραφή ΟΥΤΟC O NAOΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΙΜΕΛΙΟΣΙΝ ΣΙΝΔΡΟΜΗΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚ ΠΙΡΓΗΤΟΥ ΕΚΚΛΙΣΗΑΣ ΑΝΤΟΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΑ ΘΕΟΧΑΡΙ ΒΑΣΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ 1896 ΜΑΡΤΗ.